W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego : dostawynarzędzi ,w związku z realizacją projektu  nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu brakuwpłynięcia  ofert.

W związku z brakiem ofert zamawiający przystępuje do procesu analizy rynku w zakresie potencjalnych poddostawców przedmiotu zapytania ofertowego.