Skip to main content

Ogłoszenie o umorzeniu akcji

Zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki SKB DRIVE TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000565343, REGON: 101077970, NIP: 7722393716 (dalej też: „Spółka”) ogłasza, że w dniu 28 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 6 o umorzeniu 2.733.485 akcji własnych na okaziciela serii B o numerach od B 0.000.001 do B 2.733.485, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI SKB DRIVE TECH SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28-12-2023 ROKU
W SPRAWIE UMORZENIA 2.733.485 (DWA MILIONY SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OD SPÓŁKI POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SKB DRIVE TECH SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w związku z nabyciem przez Spółkę – zgodnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2023 roku objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi Dorotę Kalsztein, za Repertorium A Nr 2844/2023, zezwalającą na dokonanie tego nabycia – 2.733.485 (dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych (akcji serii B o numerach od B 0.000.001 do B 2.733.485, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja) od spółki POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466256, REGON: 146615458, NIP: 7010374912 w celu ich umorzenia, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i § 26 ust. 2 pkt 6) statutu Spółki, postanawia umorzyć za zgodą akcjonariusza 2.733.485 (dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych na okaziciela (akcji serii B o numerach od B 0.000.001 do B 2.733.485, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja nabytych przez Spółkę od spółki POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 22 września 2023 roku przed notariuszem Elżbietą Mikitą prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, za Repertorium A nr 7445/2023, za cenę (wynagrodzenie) w wysokości 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie ww. 2.733.485 (dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych na okaziciela (akcji serii B o numerach od B 0.000.001 do B 2.733.485, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Zarząd SKB DRIVE TECH Spółka Akcyjna


Pliki do pobrania: