Skip to main content

Ogłoszenie w sprawie obniżenia kapitału

Zarząd spółki SKB DRIVE TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000565343, REGON: 101077970, NIP: 7722393716 (dalej też: „Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2024 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5 (6907) pod pozycją nr 693 ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki, o następującej treści:

Zarząd spółki SKB DRIVE TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000565343, REGON: 101077970, NIP: 7722393716 (dalej też: „Spółka”) ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 grudnia 2023 roku podjęto także uchwałę nr 7 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 6 ust. 1 statutu Spółki. Zgodnie z ww. uchwałą nr 7 obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.918.742,50 zł (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa i 50/100 złotych) do kwoty 4.552.000,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. o kwotę 1.366.742,50 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa 50/100 złotych), poprzez umorzenie 2.733.485 (dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych na okaziciela serii B o numerach od B 0.000.001 do B 2.733.485, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Ww. uchwała nr 7 została podjęta na podstawie 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 10 ust. 2, § 26 ust. 2 pkt 5) i § 26 ust. 3 pkt 9) statutu Spółki, a także na podstawie 455 KSH w zw. z § 26 ust. 2 pkt 18) i § 26 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28-12-2023 roku w sprawie umorzenia 2.733.485 (dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych nabytych przez Spółkę od spółki POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA z siedzibą w Warszawie (akcji na okaziciela serii B o numerach od B 0.000.001 do B 2.733.485, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja). Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki, która pozostanie po umorzeniu 2.733.485 (dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzaniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 KSH, z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 z dnia 28-12-2023 roku obniżenia kapitału zakładowego, Spółka – zgodnie z art. 456 KSH, zobowiązana jest do zaspokojenia roszczeń wymagalnych zgłoszonych przez wierzycieli wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o uchwaleniu obniżenia kapitału lub do zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zgłoszonych przez wierzycieli wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o obniżeniu kapitału, jeśli zostanie uprawdopodobnione, że obniżenie kapitału zagraża zaspokojeniu tych roszczeń, oraz że wierzyciele nie otrzymali zabezpieczenia; zabezpieczenie następuje przez złożenie stosownej sumy pieniężnej do depozytu sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób (art. 456 § 2 KSH). Rejestracja obniżenia kapitału Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu, o którym mowa wyżej oraz po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd Spółki ogłaszając niniejszym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. Roszczenia należy zgłaszać na adres siedziby Spółki: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa.

Zarząd SKB DRIVE TECH Spółka Akcyjna


Pliki do pobrania: