Skip to main content

Ogłoszenie w sprawie rejestracji obniżenia kapitału

Zarząd spółki SKB DRIVE TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00­-124 Warszawa), przy ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000565343, kapitał zakładowy: 4.552.000,00 złotych – w całości wpłacony, REGON: 101077970, NIP: 7722393716 (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 roku Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki [obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.918.742,50 zł (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa i 50/100 złotych) do kwoty 4.552.000,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. o kwotę 1.366.742,50 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa 50/100 złotych), poprzez umorzenie 2.733.485 (dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych na okaziciela serii B o numerach od B 0.000.001 do B 2.733.485, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja] oraz zmianę § 6 ust. 1 statutu Spółki – zgodnie z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki została poprzedzona postępowaniem konwokacyjnym zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd SKB DRIVE TECH Spółka Akcyjna


Social media:

© 2024 SKB Drive Tech S.A. Polityka prywatności